Maklumat Utama

Nama Penuh

Noraishah bt Ab. Aziz

Nama Keluarga

Ab. Aziz

Nickname

Aishah77

Kategori Ahli

Ahli Biasa