Terma dan Syarat

Selamat datang ke Laman Rasmi Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan!

Halaman terma dan syarat ini menggariskan peraturan untuk penggunaan Laman Web Laman Rasmi Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan, yang beralamat di https://GayongKebangsaan.com/.

Dengan mengakses laman web ini kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan teruskan mengakses Laman Web Rasmi Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Terminologi berikut digunakan pada Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian dan semua Perjanjian: “Pelanggan”, “Anda” dan “Anda” merujuk kepada anda, orang yang log masuk ke laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. “Syarikat”, “Kami Sendiri”, “Kami”, “Kami” dan “Kami”, merujuk kepada Syarikat kami. “Parti”, “Pihak”, atau “Kami”, merujuk kepada kedua-dua Pelanggan dan diri kita sendiri. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalani Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling sesuai untuk tujuan nyata memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, selaras dengan dan tertakluk kepada, undang-undang semasa Belanda. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar dan/atau dia atau mereka, dianggap sebagai boleh ditukar ganti dan oleh itu merujuk kepada sama.

### KUKI

Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan mengakses Laman Rasmi Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan, anda bersetuju untuk menggunakan kuki dalam persetujuan dengan Dasar Privasi Laman Rasmi Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan.

Kebanyakan tapak web interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan semula butiran pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan kefungsian kawasan tertentu untuk memudahkan orang melawat tapak web kami. Beberapa ahli gabungan/rakan kongsi pengiklanan kami juga mungkin menggunakan kuki.

### LESEN

Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan mengenai Laman Rasmi Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan. Semua hak harta intelek adalah terpelihara. Anda boleh mengakses ini daripada Laman Rasmi Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan untuk kegunaan peribadi anda tertakluk pada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

1. Terbitkan semula bahan daripada Laman Rasmi Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan

2. Jual, sewa atau sub-lesen bahan daripada Laman Rasmi Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan

3. Menghasilkan semula, menduplikasi atau menyalin bahan daripada Laman Rasmi Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan

4. Edarkan semula kandungan daripada Laman Rasmi Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan

Perjanjian ini hendaklah bermula pada tarikh 1 Januari 2024. Terma dan Syarat kami dicipta dengan bantuan daripada Terms and Conditions Template.

Sebahagian daripada laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar-tukar pendapat dan maklumat dalam kawasan tertentu tapak web. Pentadbir Laman Rasmi Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan tidak menapis, mengedit, menerbitkan atau menyemak komen sebelum kehadirannya di tapak web. Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan, ejen dan/atau ahli gabungannya. Komen-komen tidak mencerminkan Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan, setiap orang berhak mengemukakan pandangan dan pendapat mereka. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan tidak akan bertanggungjawab ke atas Komen atau untuk sebarang liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan/atau dialami akibat daripada sebarang penggunaan dan/atau pengeposan dan/atau penampilan Komen pada ini laman web.

Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan berhak untuk memantau semua Komen dan mengalih keluar sebarang Komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan menyatakan bahawa:

1. Anda berhak untuk menyiarkan Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;

2. Komen tidak menceroboh mana-mana hak harta intelek, termasuk tanpa had hak cipta, paten atau tanda dagangan mana-mana pihak ketiga;

3. Komen tidak mengandungi sebarang bahan fitnah, fitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi;

4. Komen tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau adat atau membentangkan aktiviti komersial atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.

Anda dengan ini memberikan Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengedit dan memberi kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan, menghasilkan semula dan mengedit mana-mana Komen anda dalam sebarang dan semua bentuk, format atau media.

### HIPERPAUTAN KE KANDUNGAN KAMI

Organisasi berikut mungkin memaut ke Laman Web kami tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu:

1. Agensi-agensi kerajaan;

2. Enjin carian;

3. Pertubuhan berita;

4. Pengedar direktori dalam talian boleh memaut ke Laman Web kami dengan cara yang sama seperti mereka memaut ke Laman Web perniagaan tersenarai lain; dan

5. Perniagaan Bertauliah Seluruh Sistem kecuali meminta organisasi bukan untung, pusat beli-belah amal dan kumpulan pengumpulan dana amal yang mungkin tidak memaut ke tapak Web kami.

Organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami, ke penerbitan atau maklumat Laman Web lain selagi pautan itu: (a) tidak dalam apa-apa cara mengelirukan; (b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, pengendorsan atau kelulusan pihak yang memautkan dan produk dan/atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks tapak pihak yang memautkan.

Kami mungkin mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain daripada jenis organisasi berikut:

1. Sumber maklumat pengguna dan/atau perniagaan yang biasa diketahui;

2. Tapak komuniti dot.com;

3. Persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;

4. Pengedar direktori dalam talian;

5. Portal internet;

6. Perakaunan, undang-undang dan firma perunding; dan

7. Institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan meluluskan permintaan pautan daripada organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan itu tidak akan membuatkan kami memandang tidak baik kepada diri kami sendiri atau perniagaan kami yang diiktiraf; (b) organisasi tidak mempunyai sebarang rekod negatif dengan kami; (c) manfaat kepada kami daripada keterlihatan hiperpautan mengimbangi ketiadaan Laman Rasmi Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan; dan (d) pautan adalah dalam konteks maklumat sumber am.

Organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami selagi pautan: (a) tidak dalam apa-apa cara mengelirukan; (b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, pengendorsan atau kelulusan pihak yang memautkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks tapak pihak yang memautkan.

Jika anda adalah salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk memaut ke laman web kami, anda mesti memaklumkan kami dengan menghantar e-mel kepada Laman Rasmi Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL tapak anda, senarai mana-mana URL yang anda ingin pautkan ke Laman Web kami dan senarai URL di tapak kami yang anda ingin pautan. Tunggu 2-3 minggu untuk maklum balas.

Organisasi yang diluluskan boleh membuat hyperlink Laman Rasmi Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan ke Laman Web kami seperti berikut:

1. Dengan menggunakan nama korporat kami; atau

2. Dengan menggunakan pencari sumber seragam yang dipautkan kepada; atau

3. Dengan menggunakan mana-mana perihal lain mengenai Laman Web kami yang dipautkan dengan yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan di tapak pihak yang memautkan.

Tiada penggunaan logo Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan atau karya seni lain akan dibenarkan untuk memautkan tanpa perjanjian lesen tanda dagangan.

### IFRAME

Tanpa kelulusan terlebih dahulu dan kebenaran bertulis, anda tidak boleh membuat bingkai di sekeliling Halaman Web kami yang mengubah dalam apa jua cara persembahan visual atau penampilan Laman Web kami.

### LIABILITI KANDUNGAN

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kandungan yang muncul di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahan Pertubuhan Silat Seni Gayong Malaysia Kebangsaan daripada semua tuntutan yang meningkat di Laman Web anda. Tiada pautan harus muncul di mana-mana Laman Web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.

### PRIVASI ANDA

Sila baca Dasar Privasi.

### PEMELIHARAAN HAK

Kami berhak meminta anda mengalih keluar semua pautan atau mana-mana pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda meluluskan untuk segera mengalih keluar semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk meminda terma dan syarat ini dan polisi memautkan pada bila-bila masa. Dengan memaut secara berterusan ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi terma dan syarat pemautan ini.

### PEMBUANGAN PAUTAN DARI TAPAK WEB KAMI

Jika anda menemui sebarang pautan di Laman Web kami yang menyinggung atas sebarang sebab, anda bebas untuk menghubungi dan memaklumkan kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan tetapi kami tidak berkewajipan untuk atau lebih atau lebih untuk membalas terus kepada anda.

Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini adalah betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; kami juga tidak berjanji untuk memastikan bahawa tapak web kekal tersedia atau bahan di tapak web sentiasa dikemas kini.

### PENAFIAN

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami mengecualikan semua representasi, waranti dan syarat yang berkaitan dengan tapak web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

1. mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi;

2. mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau salah nyata penipuan;

3. hadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa jua cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai; atau

4. mengecualikan mana-mana liabiliti kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.

Had dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafisan ini: (a) tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan (b) mengawal semua liabiliti yang timbul di bawah penafisan itu, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan untuk pelanggaran kewajipan berkanun.

Selagi laman web dan maklumat serta perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.

Update Contents
PSSGM Kebangsaan Official We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications